بهترین و موثرترین درمان خارپاشنه

“درمان خار پاشنه” فیزیوتراپی بهترین و موثرترین درمان خار پاشنه است که این درمان در کشورهای پیشرفته با سرعت بسیار زیادی در حال اجرا است. درمان فیزیوتراپی خار پاشنه در ۸۰ تا ۹۰% موارد...