درمان بی اختیاری مدفوع

موثرترین و اولین خط درمان در بی اختیاری مدفوع فیزیوتراپی و بیوفیدبک تراپی می باشد.